2. Passende Zorg & Welzijn dichtbij

Wij vinden gezondheid belangrijk. Dat vereist een schone omgeving en allerlei mogelijkheden om te kunnen bewegen. Hoe gezonder jij bent, hoe beter dat is voor jou en voor Woudenberg

Wij willen dat…

  • Iedereen kan meedoen aan sport-, beweeg- en culturele activiteiten.
  • De eigen bijdrage voor algemene huishoudelijke hulp inkomensafhankelijk wordt. Tot dat moment blijft deze € 5 per uur.
  • Verenigingen in aanmerking komen voor subsidie als zij aantoonbaar groepen zoals ouderen, mensen met een beperking, kinderen, jongeren en statushouders stimuleren mee te doen.
  • Ieder gezin of alleenstaande die minder dan 130% van het sociaal minimum ontvangt, in aanmerking kan komen voor ondersteuning vanuit de gemeente.
  • Zorgvragers en mantelzorgers meepraten over de kwaliteit van de zorg, zodat deze gewaarborgd is en blijft.
  • Het geld dat de landelijke overheid aan Woudenberg geeft om kinderen die opgroeien in armoede mee te laten doen ook volledig aan hen wordt besteed.
  • In Woudenberg ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen en voor zichzelf kunnen blijven zorgen.
  • Het sportief bewegen in de openbare ruimte wordt gestimuleerd. Hier worden buurtsportcoaches bij ingeschakeld.
  • Het zwemonderwijs weer wordt bekostigd door de gemeente.

Vitaal

Wij vinden gezondheid belangrijk. Dat vereist een schone omgeving en allerlei mogelijkheden om te kunnen bewegen. Dat is goed voor de Woudenberger en Woudenberg.

Een vitale bevolking leeft!
De Woudenbergse bevolking is gemiddeld gezond te noemen. Tegelijk beweegt ruim 40% van de Woudenbergers onvoldoende (cijfers RIVM). Daarin blijven we wat achter bij omringende en vergelijkbare gemeenten.

Deze achterstand willen wij ombuigen in een voorsprong! Wij hebben de ambitie om tot de vitale top 3 van onze provincie te horen. We hebben in ons dorp veel prachtige verenigingen en andere instellingen. Daarmee kunnen
we meer mogelijkheden benutten om Woudenbergers, samen met deskundigen uit de verenigingen voor zowel sport als cultuur, vitaal te houden. Van jong tot oud, van geboren in Woudenberg tot statushouder: iedereen doet mee.

De openbare ruimtes in Woudenberg geven veel mogelijkheden om te bewegen, en daar kunnen ze meer op worden ingericht. We pleiten ook voor een Woudenbergse sport- en cultuurraad, en voor specifieke subsidies die de verenigingen kunnen inzetten om Woudenbergers te helpen gezond en vitaal te blijven. Denk hierbij ook aan de inzet van meer buurtsportcoaches, die met de verenigingen, scholen, cultuur- en zorginstellingen samenwerken om meer mensen van jong tot oud in beweging te krijgen.

Wij streven naar een integraal sport- en beweegplan voor alle Woudenbergers. We pleiten dan ook voor een uitbreiding van de uren voor de buurtsportcoaches. Het zwemonderwijs wordt weer teruggebracht in het aanbod.

Huishoudens tot 130% van het sociaal minimum krijgen financiële ondersteuning om mee te kunnen doen met sport en/of cultuur. Dit is geen armoedebestrijding, maar solidariteit zodat iedereen kan meedoen! Minima ontvangen hierbij waar nodig aanvullende ondersteuning.

Sociaal Domein

De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. Dat is solidariteit.
Daarom dient de hoogte van ieders eigen bijdrage samen te hangen met het inkomen. Op die manier blijft zorg toegankelijk voor alle Woudenbergers. Daar werken wij aan.
Als we geld overhouden op het sociaal domein moet dat geld beschikbaar blijven om de zorguitgaven betaalbaar te houden. En is er een tekort, dan mag de kwaliteit van de zorg niet direct minder worden.

Wij vinden dat Woudenbergers zorg of ondersteuning moeten kunnen krijgen als zij die nodig hebben. Punt. Die zorg of ondersteuning dient goed, snel geregeld en betaalbaar te zijn. Daarvoor blijft er één loket in Woudenberg. Wij hebben ervoor gezorgd dat de eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp is verlaagd van € 10 naar € 5 per uur. De kans is groot dat dit de komende jaren toch wordt verhoogd. Wij staan erop dat dit € 5 per uur blijft, tot de eigen bijdrage voor algemene huishoudelijke hulp inkomensafhankelijk wordt.

Meepraten over de zorg: burgers, zorgvragers en mantelzorgers hebben daarover eigen ideeën en wensen. Wij luisteren daarnaar. Mantelzorgers zijn essentieel in de zorg: zij verdienen extra aandacht. Bijvoorbeeld door hen
de mogelijkheid te bieden elkaar te ontmoeten, deskundige adviezen te geven en om van tijd tot tijd even ontlast te worden van hun zorgtaak.

Als Woudenbergers een zorgvraag stellen, dienen ze een antwoord te krijgen dat ze echt verder helpt. Zij kunnen zich daarbij laten ondersteunen door wie zij willen. Wij willen Woudenbergers actief de mogelijkheid bieden om een onafhankelijke cliëntondersteuner in te schakelen. Deze moet in ieder geval kunnen nagaan of de aangeboden zorg op maat is.

Om dat te beoordelen kan de ondersteuner casussen inzien. Iedereen doet mee. In Denemarken is het zorgsysteem erop gericht mensen die wat ouder zijn te leren zo lang mogelijk voor zichzelf te zorgen, als zij dat wensen.
In Denemarken wordt gezegd dat hun systeem goed is voor het verlagen van de kosten, het verhogen van het levensgeluk en het meer benutten van wat mensen zelf kunnen. Wat ons betreft experimenteren we hiermee in Woudenberg.

Zorg op maat, dat moet zo blijven. Bij de keuze voor zorgaanbieders wordt er dan ook gekeken naar kleinschalige zorgaanbieders. De coöperatie moet erop gericht zijn ook kleine zorgaanbieders aan zich te verbinden.
Uit gemeentelijke metingen blijkt dat 20% van de zorgvragers aan het sociaal team niet tevreden is met de geleverde diensten. Het cijfer lijkt niet hoog, maar het zijn vaak de meer ingewikkelde zaken waar het mis kan gaan. Wij willen dat er goede monitoring geschiedt waarbij de Raad een actieve rol speelt. Ook moet er worden gekeken naar uitkomsten van onderzoeken elders in onze regio. Daar kunnen we van leren.

Armoedegelden kinderen

Armoedegelden uit Den Haag (Klijnsmagelden) moeten door de gemeente direct en in natura aan kinderen die dat nodig hebben worden verstrekt, bijvoorbeeld voor het kopen van sportkleding, het mee kunnen gaan met een schooluitje of een verjaardagscadeautje.

Het volledige bedrag dat de gemeente Woudenberg aan armoedegelden voor kinderen in 2017 heeft ontvangen, is nog niet uitgegeven. Dit bedrag, € 40.589 structureel per jaar, moet voor de kinderen die dit nodig hebben worden gebruikt in 2018.

Armoedegelden uit volgende jaren worden ook volledig besteed aan het bestrijden van de directe gevolgen van kinderarmoede. Wij willen dat de gemeente actief is in het aanbieden van armoedegelden aan alle kinderen die in armoede opgroeien. Dit zijn niet alleen kinderen waarvan de ouders een uitkering ontvangen, maar met nadruk ook kinderen van ZZP-ers en gezinnen die het om andere redenen financieel zwaar hebben.

Scholen vormen hierin eveneens een actieve tipgevers. Zij kunnen een rol spelen bij het signaleren van problemen.

En ook voor communicatie geldt: houdt rekening met persoonlijke beperkingen. Denk aan bijvoorbeeld aan mensen met gehoorproblemen of een andere beperking. De gemeente Woudenberg wil toegankelijk zijn voor iedereen, in het verkeer, op straat, in de winkels en ook op de digitale wegen. En dan gaan we zorgvuldig met elkaar om…

Noodfonds

Soms heb je snel en dringend geld nodig omdat je inkomen op dat moment niet voldoende is. Voor bepaalde situaties is er dan een noodfonds. Wij willen dat deze financiële hulp direct wordt geboden.

Jeugd en jongeren

Ouders die contact leggen met de coöperatie met een hulpvraag over hun kind(eren), wordt standaard de hulp van een cliëntondersteuner aangeboden. De cliëntondersteuner kent de zorgwereld op haar duimpje en kan de ouders helpen de zorg te krijgen welke nodig is voor hun kind(eren).
Als ouders een hulpvraag stellen aan het sociaal team, is het nu zo dat leden van het sociaal team thuis komen praten bij het gezin om een breder beeld te krijgen van de problemen. Ouders moeten de vrijheid hebben om ervoor te kiezen dat het sociaal team niet op huisbezoek komt. Prima, want dit werkt drempelverlagend voor het vragen van
ondersteuning door de ouders.

Tieners geven aan dat er voor hen geen beschutte hangplekken zijn, waar ze buiten, droog en uit de wind, samen kunnen zijn. Als op drie plaatsen in Woudenberg zo’n hangplek wordt gemaakt; verlicht, voorzien van een prullenbak en in de “bewoonde wereld”, reguleren we dit samenzijn. In overleg met groepen tieners en de jongerenmedewerker kan worden bepaald waar deze hangplekken komen en hoe ze eruit komen te zien.

Nieuwe initiatieven voor een gezonder Woudenberg

Nieuwe initiatieven voor een gezonder Woudenberg
Wij willen graag dat zoveel mogelijk mensen gezonder gaan leven. Met sportclubs, huisartsen, fysiotherapeuten, zorginstellingen, buurtsportcoaches, scholen, de coöperatie, lokale ondernemers en andere betrokkenen gaan we aan de slag om het voor alle Woudenbergers mogelijk te maken om meer te bewegen.

Wij ondersteunen stageplekken, bedrijfssport, seniorensport en de opvang van hangjongeren met extra subsidies. Alle verenigingen komen hiervoor in aanmerking. Wij willen dat alle Woudenbergers met veel plezier kunnen sporten, bewegen en van cultuur kunnen genieten! De armoedegelden kunnen hiervoor vraaggericht worden ingezet.

Iedereen doet mee

Wij vinden dat iedereen van waarde is en dus mee kan doen. Daarom hebben we een motie ingediend om ervoor te zorgen dat Woudenberg toegankelijk is voor iedereen, dus ook voor mensen met een beperking. Heel fijn dat alle politieke partijen dit ondersteunen.

Wij willen dat de gemeente Woudenberg toegankelijk is voor alle Woudenbergers en overal in Woudenberg: in het verkeer, op straat, in de winkels en ook via digitale wegen. Dat laat zien dat we zorgvuldig met elkaar omgaan.
Als je een rolstoel of rollator nodig hebt, moet je veilig, normaal en ontspannen door Woudenberg kunnen bewegen.

En ook voor communicatie geldt: we houden rekening met persoonlijke beperkingen. Denk aan mensen met gehoorproblemen.