1. Betaalbaar Wonen

Wij willen dat iedereen, jong en oud, gezinnen, jouw partner en jij, en alleengaanden, betaalbaar kan wonen in Woudenberg.

Wij willen dat…

  • Er meer sociale huurwoningen worden gebouwd.
  • Er meer sociale koopwoningen en woningen in de prijsklasse tussen € 200.000 en €
    247.500 worden gebouwd.
  • Er voor huishoudens met een inkomen net boven de grens van de huurtoeslag, die dus  niet kunnen intekenen op een sociale huurwoning, betaalbare huurwoningen komen.
  • Minimaal 50% van de koopwoningen en 25% van de sociale huurwoningen daadwerkelijk aan Woudenbergers wordt aangeboden.
  • Minimaal 30% van de nieuwbouw een sociale huur- of koopwoning is.
  • Huishoudens €500 subsidie voor zonnepanelen op hun huis krijgen; nieuwe woningen zijn energieneutraal.
  • Er genoeg huizen gebouwd worden die toekomstbestendig zijn.
  • Er meer woningen voor jongeren en andere starters komen.

Meer huizen bouwen

Wij willen dat iedereen, jong en oud, gezinnen en alleengaanden, betaalbaar kan wonen in Woudenberg. Het is daarom nodig dat er voldoende sociale huur- en koopwoningen gebouwd worden.
Verschillende onderzoeken in Nederland en ook specifiek in Woudenberg hebben aangetoond dat er behoefte is aan betaalbare woningen. Een sociale huurwoning kost maximaal € 712 kale huur per maand: dit is de grens voor huurtoeslag. De koopprijs van een sociale koopwoning is voor ons ten hoogste € 200.000.

Er is helaas in het bouwen van deze woningen een grote achterstand ontstaan in Woudenberg. Daarom willen wij dat ieder jaar 30% van de nieuwbouw een betaalbare sociale huur- of koopwoning is. Daarnaast willen we dat er meer koopwoningen tot maximaal € 265.000 (Nationale Hypotheekgarantie) worden gebouwd. Daarmee lopen we de
achterstand in en krijgen ook startende jonge mensen meer kansen op de woningmarkt. Als het even kan wordt nieuwbouw gegund aan een Woudenbergs bedrijf. In afspraken met Vallei Wonen en ontwikkelaars komt dit aan de orde.

Wij vinden dat Woudenbergers voorrang verdienen als ze in Woudenberg willen blijven wonen. Zeker 25% van de sociale huurwoningen moet in de eerste plaats aangeboden worden aan starters, gezinnen en alleengaanden uit Woudenberg. Dat geldt ook voor koopwoningen: 5 van de 10 nieuwbouwwoningen worden eerst aangeboden aan
Woudenbergers.

Toekomstbestendig

Met een huisvestingsfonds Woudenberg van jaarlijks € 100.000 willen wij de noodzakelijke doorstroming op de huizenmarkt bevorderen. En zo tevens mogelijk maken dat woningen zuinig met energie en toekomstbestendig zijn. Dergelijke investeringen zijn interessant voor Woudenbergse bedrijven en verdienen zich terug.

Iedere nieuwbouwwoning moet toekomstbestendig zijn. Het is vanzelfsprekend dat ze minstens energie-neutraal, voorzien van zonnepanelen, zuinig met water en niet afhankelijk van fossiele brandstoffen, zoals aardgas, zijn. Ook kunnen ze gemakkelijk verbouwd worden als je ouder wordt en je in jouw huis wil en kan blijven wonen. Want ook in Woudenberg worden we steeds ouder. Om wateroverlast te voorkomen beschikt iedere nieuwbouwwoning
over mogelijkheden om regenwater buiten het riool op te vangen.

Vernieuwen

Om ervoor te zorgen dat er voldoende woningen gebouwd kunnen worden, is het noodzakelijk dat de grondprijs voor sociale huur- en koopwoningen aantrekkelijk is. De gemeente is hierbij aan zet door aanvaardbare grondprijzen aan te bieden. Woningcorporatie Vallei Wonen heeft dan meer mogelijkheden om jaarlijks minstens 20 sociale huurwoningen te bouwen.

We willen ook stimuleren dat er naast de ‘normale’ huizen ook anders wordt gebouwd.
Denk aan tiny houses voor starters en eenoudergezinnen, eenpersoonsappartementen en rug-aan-rugwoningen.
Kortom: wij willen een actief woonbeleid waardoor iedere Woudenberger in een passend huis kan wonen. Omdat er te weinig sociale huurwoningen zijn gebouwd, moeten er jaarlijks minimaal 20 sociale woningen worden gebouwd.