4. Andere belangrijke punten

Drie thema’s hebben we voorrang gegeven: een huis voor iedereen, zorg & welzijn voor de Woudenbergers en een gezonde, groene omgeving. Er zijn ook nog andere zaken...

Drie thema’s geven we voorrang in dit programma: een betaalbaar huis voor iedereen, zorg en welzijn voor de Woudenbergers en een gezonde, groene omgeving. Er zijn ook nog andere zaken die wij belangrijk vinden:

 •  Het Henschotermeer is vrij toegankelijk voor Woudenbergers. Alleen voor auto’s, ook eauto’s, rekenen wij parkeergeld. Wij willen dit mogelijk maken door in de regio samen te werken met partijen uit andere gemeenten en de provincie. Samen staan we sterk.-
 • Ook op zondagmiddag kunnen winkels open zijn. Denk vooral aan supermarkten.
 • Veiligheid in het verkeer blijft belangrijk. Waar nodig en mogelijk willen we fietspaden verbeteren, rijsnelheden aanpassen en de doorgaande weg in Woudenberg ondergeschikt maken aan voet- en fietsverkeer. Doorgaand verkeer dient om Woudenberg heen te worden geleid , met een goede doorstroming van het autoverkeer richting Amersfoort en Veenendaal.
 • Meer samenwerken met (progressieve) partijen uit andere gemeenten en uit de provincie
  om het voorzieningenniveau voor Woudenbergers ook in de toekomst in stand te houden.
 • Het Cultuurhuis is wat ons betreft zeven dagen per week open. Je kunt elkaar daar ontmoeten, cursussen en bijeenkomsten bijwonen, boeken lenen, toeristische informatie krijgen en een krant lezen. Kortom, in de huiskamer van Woudenberg geven we meer ruimte aan initiatieven van Woudenbergers die met elkaar culturele activiteiten willen organiseren.
 • We vinden het anno 2018 normaal dat in openbare functies de posities van vrouwen en mannen gelijk verdeeld zijn. Daarom houden we ons daaraan op onze kieslijst. Dit ook het uitgangspunt bij het vinden van de juiste mensen op de juiste plekken.
 • We vinden dat het geluk van de Woudenbergers altijd centraal staat bij beslissingen die de gemeente neemt. Dit impliceert dat bij ieder voorstel wordt nagedacht over de betekenis ervan voor alle Woudenbergers. Daarom pleiten wij voor een wethouder die daar heel specifiek aandacht voor heeft.
 • Inwoners willen kunnen meepraten. Daarom zien we graag, bijvoorbeeld jaarlijks, een
  politiek café over een onderwerp dat Woudenbergers belangrijk vinden.
 • Hondenbelasting is voor wat de naam zegt. Voor hondenzaken, dus denk aan extra prullenbakken. hondenbelasting is doelbelasting en geen algemene inkomstenbron voor de gemeente.
 •  Buurtverenigingen zijn belangrijk. Daarom willen wij ze extra aandacht geven.
 • De Raadsvergaderingen dienen live zijn te volgen via internet.