Motie inclusie

1 april 2017

Op donderdag 23 maart is in de raadsvergadering de PVDA motie over inclusie unaniem aangenomen door de raad.

‘Inclusie betekent de insluiting in de samenleving van achtergestelde groepen op basis van gelijkwaardige rechten en plichten.

De begrippen inclusie en integratie vullen elkaar aan in de hedendaagse maatschappij.’Zo definieert het Kennisplatform Integratie en Samenleving het begrip inclusie.
En daar gaat deze motie over.

Op 14 juli 2016 is het VN verdrag voor de rechten van mensen met een beperking in werking getreden na een gang door de Tweede en Eerste Kamer

Het gevolg daarvan is dat er op allerlei niveaus, dus ook lokaal, gewerkt moet worden aan toegankelijkheid voor iedereen ongeacht fysieke of zintuiglijke beperking, psychische ziekte, onzichtbare chronische ziekte, een verstandelijke beperking, of autisme om enkele groepen te noemen die met een beperking in de toegankelijkheid van bijvoorbeeld informatie en communicatie te maken kunnen hebben.

Onze motie wil bewerkstellingen dat in Woudenberg iedereen welkom is en mee kan doen.
We hebben ervoor gezorgd een bijdrage te leveren aan een Woudenberg voor iedereen.

Inclusie betekent de insluiting in de samenleving van achtergestelde groepen op basis van gelijkwaardige rechten en plichten. Inclusie staat tegenover validisme. De begrippen inclusie en integratie vullen elkaar aan in de hedendaagse maatschappij.’Zo definieert het Kennisplatform Integratie en Samenleving het begrip inclusie. En daar gaat deze motie over.

Op 14 juli 2016 is het VNverdrag voor de rechten van mensen met een beperking in werking getreden na een gang door de Tweede en Eerste Kamer. Het gevolg daarvan is dat er op allerlei niveaus, dus ook lokaal, gewerkt moet worden aan toegankelijkheid voor iedereen ongeacht fysieke of zintuiglijke beperking, psychische ziekte, onzichtbare chronische ziekte, een verstandelijke beperking, of autisme om enkele groepen te noemen die met een beperking in de toegankelijkheid van bijvoorbeeld informatie en communicatie te maken kunnen hebben. Deze motie wil bewerkstellingen dat in Woudenberg iedereen welkom is en mee kan doen.

Ook lokaal is belangrijk dat voortdurend inclusief gedacht en gewerkt wordt. Bij ieder voornemen moet zich afgevraagd worden of bijvoorbeeld de gebruikte taal begrijpelijk en toegankelijk is voor iedereen, of het beleid ook effectief is voor de gemiddeld 15% inwoners met een beperking, of formulering en uitvoering plaats vindt in samenwerking met de doelgroep of vertegenwoordigers en of extra inspanningen nodig zijn. Inmiddels is voldoende materiaal om te komen tot een agenda voor inclusie beschikbaar, onder andere via internet.

In de overwegingen bij de motie is het voorgaande herkenbaar.

Bij de voorstellen om te komen tot een agenda voor Inclusie stellen we ons voor dat er eerst een uitgangssituatie (‘0-meting’) moet komen om van daaruit waar leemtes zijn een uitvoeringsagenda op te stellen. Onze verwachting is dat dit met ter zake bekende organisaties en belangenbehartigers op basis van hun ervaring niet teveel tijd in beslag hoeft te nemen.

Daarom is, mede vanwege het uitstel van de behandeling van deze motie van februari naar maart, nu mei 2017 aangegeven om te komen tot deze 0-meting. Vervolgens moet tot een plan van aanpak (‘inclusie-agenda’) gekomen worden. Het lijkt ons goed dat ook dan het College c.q. ambtenaren samen met voornoemde ervaringsdeskundigen op dit gebied komen tot dat plan van aanpak.
Omdat plannen de dynamiek van de actualiteit en toekomstige ontwikkelingen moeten kunnen kennen, hoeft dit plan niet iets te zijn wat detaillistisch in ijzer gegoten is.

Wel moet het een goed houvast bieden voor de verdere uitvoering. Daarom is gekozen voor een eerste plan voor een overzichtelijke periode (2018-2020).

Om indien nodig in de begroting van 2018 rekening te kunnen houden met de eventuele kosten van deze agenda is oktober 2017 gegeven als maand waarin de agenda naar de Raad wordt gezonden.

Om alvast aan de inwoners van Woudenberg te laten zien dat inclusie een belangrijk toetsingscriterium is wordt gevraagd om dit nu al in relevante stukken mee te nemen.