Jaarverslag 2016 PvdA Woudenberg

19 juni 2017

 

Door Wils van der Steen Secretaris PVDA Woudenberg

Waar staan we voor als PvdA Woudenberg?

Ook in 2016 stelden we de drie grootste thema’s uit ons verkiezingsprogramma centraal:
werken inclusief sociale zekerheid, duurzaamheid en betaalbaar wonen.

 

Werken:

Het is goed als mensen werk hebben. Dat bevordert zelfstandigheid. We zijn het eens met de provinciale PvdA dat er meer mbo-banen in de provincie Utrecht moeten komen.
Plannen van de gemeente Woudenberg om de werkgelegenheid te bevorderen ondersteunen wij. Zo steunden we een subsidie aan bouwbedrijf Morren om te verplaatsen naar het bedrijventerrein. Er werken hier 30 personen.

Daarnaast vinden we dat uitkeringsgerechtigden een bestaansuitkering dienen te hebben.

Wonen:

De fractie vraagt op geschikte momenten naar de omvang van de sociale woningbouw en de nieuwbouwplannen daarin. We vinden dat er te weinig sociale (huur-) woningen zijn zeker omdat er jaarlijks een kleine 10 woningen naar vergunninghouders gaan. Deze plaatsing is wettelijk verplicht.
Sierd Smit, fractievoorzitter wijst erop dat deze verplichting zorgt voor extra woningbehoefte. We dringen dan ook telkens weer aan op extra woningen, naast de 20 sociale huurwoningen die volgens de prestatieafspraken tussen de gemeente en woningbouwvereniging Vallei Wonen jaarlijks worden gerealiseerd.

Wij zien nu dat inkomens met een laag inkomen in de knel komen wat betreft woningkeuze. Het gaat dan vooral om jonge en oudere eenpersoonshuishoudens. Overigens gaat het ook om goedkopere koopwoningen < €200.000.

Wethouder Pieter de Kruif onderzoekt in 2017 nog steeds de mogelijkheden.

Duurzaamheid:

Als PvdA blijven we daarop wijzen. We zijn dan ook voorstander van de invoering van Diftar, waarbij afscheiding wordt beloond met financiële voordelen. Per 1 januari 2017 is dit ingevoerd. En met succes, de afvalbak voor plastic, metaal en kartonnen verpakkingen lijkt te klein voor een maandelijkse ophaalbeurt.

De duurzaamheidsexpeditie van de gemeente Woudenberg gaat ook de nieuwbouwplannen in toenemende mate beïnvloeden. Uitbreidingsplannen, zoals de Hoevelaar worden gasloos.
Verder wensen wij het gemeentehuis nog steeds energie neutraal.

Sociaal Domein:

Andere zaken welke voor ons belangrijk zijn liggen bijvoorbeeld in het sociaal domein. We volgen nauwgezet hoe de lokale inspanningen zich verhouden tot de interregionale. Veel wordt vanuit
Amersfoort geregeld, maar daarnaast heeft Woudenberg eigen verantwoordelijkheden. Hoe daarbij bijvoorbeeld de belangen van cliënten geborgd worden, heeft onze aandacht.

Tegelijk is er bij de GGD inmiddels een afstemming op regionale samenwerking op het niveau van de provincie Woudenberg.

Uit de gemeenteraad:

Belangrijkste onderwerpen:

• We wijzen regelmatig op duurzaamheid, zie hierboven.

• Vaststellen algemene verordening, dit vormt een jaarlijks gebeuren

• Vaststelling Kadernota 2017 – 2020

• Vaststelling jaarrekening 2015

• Vaststelling zomernota

• Beleidsbegroting 2017 – 2020

• Helaas is de gecorrigeerde hondenbelasting door de andere partijen in de Raad wederom als algemene belasting aangewezen. Dit alleen om wethouder Gijs de Kruif aangaf dat de praktische uitvoerbaarheid onmogelijk zou zijn. Jammer dat hondenbezitters daar dan de dupe van worden/blijven.

Andere onderwerpen.

Ontwikkelingen PvdA Woudenberg

Maandelijks komen bestuur en raadsfractie bij elkaar om de raadsstukken te bespreken, de ontwikkelingen in Woudenberg en de contacten binnen de partij. Herman Bosman neemt als onze lokale PvdA nestor deel aan deze vergaderingen en geeft advies. In 2016 hebben we de eerste stap gezet tot een politieke verbreding van ons PvdA gedachtengoed.

We hebben gesproken met Groen Links uit Leusden, Jos Boerenfijn. Hieruit is de principeafspaak voortgevloeid om een gezamenlijke kieslijst uit te brengen voor de gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018. Belangrijk is dat wij op deze wijze laten zien een breed progressief links geluid in de Woudenbergse Raad te willen continueren, omdat de PvdA basis hiervoor te smal lijkt gezien de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen afgelopen maart 2017.

De vervolgcontacten met Groen Links Leusden blijken positief; in 2018 gaan we met een lijst PvdAGroen Links aan de Raadsverkiezingen meedoen.

In Scherpenzeel overigens is in december Progressief Scherpenzeel gestart. Zij baseren zich op D66, PvdA en Groen Links.

Samenstelling Bestuur en fractie 2016

Sierd Smit: fractievoorzitter.

Wieneke de Leeuw: voorzitter.

Cor Nagtegaal: penningmeester.

Wils van der Steen: secretaris.

Deelnemende leden: Rob Kröber, Hans van Oerle, Marjan van Egten en Frans Reijne

In 2016 was Benny Elferink 25 jaar lid van de PvdA. We vierden dat met een bos rozen en een fles wijn.

Op 16 maart 2016 hielden we onze Algemene Ledenvergadering in het Cultuurhuis met als speciale sprekers Benny Elferink, lid PvdA Woudenberg en Julie de Hondt, Statenlid.

PvdA Regionaal en provinciaal

Met de regioplaatsen Soest, Amersfoort, Baarn en Leusden komen we jaarlijks 1 – 2 keer bij elkaar.
We bespreken actuele thema’s in de regionale politiek, zoals de ontwikkelingen over woningbouw, collegewisselingen en het sociaal domein. Daarnaast bespreken we partijontwikkelingen, zoals bestuurssamenstellingen en contact met het stadsgewest. Verder de nieuwtjes en meningen over onze partij.

Kees de Kruijf, woonachtig in Leusden doet ook mee. Hij zit ook in de Provinciale Staten, zodat we een rechtstreekse link hebben naar de provincie.
Ook buiten Kees om hebben we goede contacten met de provinciale PvdA. We bezochten de Nieuwjaarsbijeenkomst van het gewest. Verder nemen we aan hun vergaderingen.

In oktober vormde de gewestelijke vergadering een start van de Tweede Kamerverkiezingen met Loes Ypma,

Tweede Kamerlid.

Ook is Jopie Nooren, eerste Kamerlid uit Linschoten is vaak aanwezig op de gewestvergaderingen.

PvdA Landelijk

We hebben regelmatig contact met Grace Tanamal, Tweede Kamerlid, woonachtig in Amersfoort. We hadden een startbijeenkomst met haar over de Tweede Kamerverkiezingen op 12 november. We spraken over successen en zaken die zijn blijven liggen in de PvdA-VVD regering. Aan deze bijeenkomst namen ongeveer 15 leden deel.

Daarnaast bespraken we in gewestelijk verband het concept-verkiezingsprogramma voor de Tweede

Kamerverkiezingen.

We bezoeken landelijke congressen. Niet allemaal overigens.

Wat deden we verder in 2016?

• Vergaderen, mailen en plezier hebben in de politiek van Woudenberg en omgeving.

• Het ledental: per 1 mei tellen we 37 leden en 5 belangstellenden bij de PvdA Woudenberg.