Woningbouw, niet afwachten, maar regie voeren.

12 mei 2017

Al langer staat de sociale woningbouw in Woudenberg in discussie. De lokale politieke partijen verschillen onderling van mening over wat wenselijk is.
Daarbij is er weer verschil van inzicht tussen de oppositiepartijen onderling, en tussen enkele partijen en het College.

Als Partij van de Arbeid zijn we duidelijk: er moeten meer woningen in de sociale sector komen, zowel sociale huurwoningen als koopwoningen onder de € 200.000,-.
Meerdere malen hebben we dat betoogd tijdens de vergaderingen in de raadszaal.

Vrij recent kwam de huisvesting van vergunninghouders aan de orde. Het College betoogde dat de sociale woningbouw versneld uitgebreid zou worden om tegemoet te komen aan de vraag en verdringing te voorkomen.
Dat laatste juichten wij toe, zeker omdat we dit al in eerdere vergaderingen hadden betoogd. Zowel Woudenbergers als gevluchte gasten uit een ander land moeten in Woudenberg kunnen wonen.

Voor beide groepen is er dikwijls sprake van een schrijnende situatie waardoor ieder van hen de rust van een ‘eigen’ huis moet kunnen krijgen.

Teleurstellend was het om te constateren dat van uitbreiding geen sprake was, alleen van versnelling. Het totaal aantal te bouwen woningen zou hetzelfde blijven over de periode tot 2030.
Het is alsof je meer appels eet als je belooft er per week drie te eten waarvan een op dinsdag, een op donderdag en een op vrijdag en je de donderdagse appel al op woensdag eet.
Dan heb je die week op woensdag inderdaad meer appels gegeten maar op zaterdag niet. En het gaat om het totaal.

Het College, gesteund door de meeste partijen wil niet meer woningen bouwen maar wel een aantal eerder. Zoals in de raadsvergadering aangegeven vinden wij dat een zorgelijke ontwikkeling.
Ligt het gevaar van verdringing dan toch niet op de loer?

Maar is er wel schaarste? Jazeker, wij nemen de cijfers van het College immers serieus..
In het woonbehoefteonderzoek is aangetoond dat er een stijgende behoefte is aan zowel goedkope huurwoningen als aan koopwoningen beneden de € 200.000. In de laatste raadsvergadering stond dit ook in de stukken bij de wijzingen van het bestemmingsplan voor een deel van de Stationsweg en het bestemmingsplan voor een deel van de Voorstraat alsmede in een bijlage bij de Huisvestingsverordening.

Als PvdA willen we hierin niet eigen wijzer zijn dan het College, we nemen deze cijfers als uitgangspunt.
Vervolgens ontstaan er verschillen van opvatting tussen de partijen en met het College over wat dit voor de uitvoering van beleid betekent.

Dat bleek ook tijdens de laatste raadsvergadering.

Het College merkte bij de behandeling van het bestemmingsplan voor de Voorstraat 30-32 op dat zij de projectontwikkelaar niet de vraag hadden voorgelegd naar het soort woningen wat er gebouwd zou worden.
Evenmin werd aandacht gegeven aan de paragraaf over duurzaamheid van de woningen. Er werd slechts getoetst.

Wij zijn van mening dat het College meer mag doen dan alleen maar toetsen als het gaat om dergelijke belangrijke onderwerpen. Wij staan achter het veranderen van de bestemming van ‘winkel’ naar ‘wonen’, toename van de woningvoorraad juichen wij toe. Maar dan had het College ook meer regie mogen nemen door op geschikte momenten in de planvorming serieus aandacht te besteden aan duurzaamheid en het soort woningen: iets voor starters waardoor de locatie dichtbij de bushalte zeer geschikt is, een sociale huurwoning, of een enkele koopwoning beneden € 200.000. Het had een heel mooi kleinschalig woon- en leefgebied kunnen worden met een gemêleerde samenstelling van bewoners.
Maar het College heeft ervoor gekozen om af te wachten wat de ontwikkelaar naar voren zou brengen.

Bij de Huisvestingsverordening een vergelijkbare handelwijze, maar nu van de VVD.
Op zich is het een interessante vraag om te weten of er nu door Woudenbergerse inwoners meer vraag is naar woningen dan er aanbod voor hen is. Maar daarmee kijk je niet verder dan alleen dit moment.

Het gaat erom dat de komende vele jaren er altijd een te honoreren aanbod moet zijn voor mensen die gebonden zijn aan Woudenberg.
Bovendien blijken uit de jaarverslagen van Vallei Wonen over 2014 en 2015 dat er minder woningen toegewezen worden aan mensen die een binding met Woudenberg hebben.

In 2014 waren dit er nog ongeveer 80% (47 van de 59 toegewezen woningen), in 2015 lijkt het gedaald naar minder dan 40% (22 van de 62 mutaties).
Nog een rekensom: nu gaat in de sociale huurmarkt 50% van de vrijkomende woningen naar Woudenbergers. Met het lokaal maatwerk erbij kan dat 75% worden.
Winst dus voor de Woudenbergers die zijn aangewezen op een sociale huurwoning. Zij krijgen meer kansen.

Een goede zaak aangezien Woudenberg in de regio het minst aantal sociale huurwoningen heeft voor de eigen inwoners.

Daarom is deze regeling een goede, temeer omdat deze alleen maar opgesteld kan worden als er sprake is van (dreigende) schaarste.

Wij kiezen er dan ook nu voor om pro-actief te kunnen handelen, Woudenbergers moeten aanspraak kunnen maken op een voor hen gereserveerd deel van het woningaanbod.
Ook daarop mag regie verwacht worden. Als je afwacht wat de markt doet vallen bepaalde groepen mensen die een huis nodig hebben buiten de boot.

Dat werd bij het bespreken van de toekomst van de Voorstraat 30-32 aangetoond: de ontwikkelaar heeft alleen maar het aanbod van duurdere woningen uitgewerkt.
Toch was er een klein positief signaal: als ik Odile de Man (VVD) goed beluisterd heb is zij er nu ook voor dat er meer gebouwd gaat worden in de sociale sector.

Wat dat betreft waren er al wat schapen over de dam: de SGP en de PvdA. Kennelijk de VVD nu ook.

Maar dan is stevige regie nodig, en moet de markt gecorrigeerd kunnen worden.

De 23-jarige starter Stefan, het jonge gezin van David en Ilona, en de vergunninghouder Fadi uit Syrië hebben alleen iets aan een woning die er echt is.

Sierd Smit fractievoorzitter PvdA-Woudenberg